NATUUR, MILIEU EN KLIMAAT

 

 

Natuur en biodiversiteit herwaarderen

Tielt-Winge profileert zich als groene, landelijke gemeente. Velen kwamen hier om die reden wonen!  Ondanks alle recente ingrepen om onze natuur te versnipperen en te privatiseren, hebben we nog steeds een groot groen patrimonium. Dat moeten we in stand houden, duurzaam beheren en waar mogelijk uitbreiden! We versterken ook de biodiversiteit in onze omgeving.

 • Het groene patrimonium willen we in stand houden, beheren en duurzaam ontsluiten i.s.m. Natuurpunt en de Vlaamse overheid. De gemeente zorgt bij de uitrol van de wandel- en fietswegen voor de nodige infrastructuur (vuilbakken, bankjes) op strategische plaatsen.
 • Natuurgebieden beschermen we met vernieuwde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs).
 • Voor braakliggende percelen die in Natura2000, VEN-IVON of Natuurgebied liggen, formuleren we prioritaire instandhoudingsdoelstellingen, gekoppeld aan concrete acties. Eigenaars moeten goed worden geïnformeerd over hoe ze hun percelen kunnen inrichten en welke steun ze hiervoor kunnen krijgen.
 • Via de scholen en jeugdverenigingen betrekken we jongeren actief bij natuurbeheer en -beleid.
 • We waken erover dat groen gecompenseerd wordt wanneer het moet wijken voor bebouwing.
 • We activeren het erosiebestrijdingsplan. Na jaren percelen te zien uitspoelen en overstromen moet dit plan versneld worden uitgevoerd. De pijnpunten zijn geïnventariseerd, maar de uitvoering ligt nog steeds zo goed als stil.
 • We werken aan systematische regenwateropvang en insijpeling in situ. Zo realiseren we effectieve ‘afkoppeling’ en we creëren zowel buffercapaciteit bij zware regen als waterstockage bij droogte. We zetten daarmee een serieuze stap naar volwaardig watermanagement (info, ondersteuning, waterbuffering, infiltratie, hergebruik, zuivering).
 • We verhogen de rioleringsgraad voor afvalwater zo snel mogelijk.
 • Oude waterleidingen in asbestcement verwijderen en vervangen we zo snel mogelijk.

 

 • We lanceren ondersteunende maatregelen voor meer biodiversiteit in onze tuinen, in landbouw, in natuur. Natuur- en biotuinen, bloemenweides en oordeelkundig beheer van bermen en akkerranden creëren biodiversiteit. Daarvan profiteren ook de imkerij, de fruitteelt en de wijnbouw.
 • Kleine landschapselementen zijn effectief tegen erosie, maar herbergen ook nuttige dieren als egels. We promoten ze.
 • We koesteren bedreigde flora en fauna, van bevers tot ‘koesterburen’.
 • Bij de groeninrichting van pleinen, straten en openbare gebouwen kiest de gemeente prioritair voor streekeigen beplanting.
 • We stimuleren thuiscomposteren – het GFT-aandeel in onze afvalstroom is veel te hoog voor een landelijke gemeente! – en bio-tuinieren met de eigen compost.
 • Bio tuinbouw-, fruit- en wijnteeltbedrijven ondersteunen we. Starters helpen we aan een geschikt perceel.
 • We promoten onze eigen korteketenbedrijven regionaal en werken samen met hen ook met een actieplan lokaal voedsel uit.
 • We steunen de campagne ‘donderdag veggiedag’ en stimuleren die campagne verder bij scholen en horeca.
 • We sluiten ons aan bij de campagne voor GGO-vrije gemeenten.

 

 

Stop de nestbevuiling!

De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Van vuile lucht tot zwerfafval en schadelijke stoffen alom, het is tijd voor verandering! We moeten naar een evenwicht waarbij de

levenskwaliteit voor mens en dier hand in hand gaat met propere lucht, zuiver water en vruchtbare grond. Als we onze omgeving met zorg behandelen, staan we ook zelf gezonder in het leven!

 • Met een netwerk van meetpunten willen de luchtkwaliteit monitoren, vooral in de omgeving van scholen en kinderopvanginitiatieven. De resultaten delen we met de burgers.
 • We nemen gerichte maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren: het stimuleren van milieuvriendelijke verwarming bij particulieren, het handhaven van de zone 30 bij scholen, alternatieve routes voor vrachtwagens.
 • We willen een nultolerantie voor zeer gevaarlijke stoffen: asbest, pesticiden, herbiciden.
 • Wij willen dringend een proper Tielt-Winge. Er moet een einde komen aan het dumpen van inboedels, afbraakmaterialen en allerlei zwerfvuil langs wegen, in bossen, op akkers en trage wegen. De algemene opruimactie is een goed initiatief, net als peter- en meterschappen van straten en bermen. Maar opruimacties zijn als dweilen met de kraan open als niet wordt opgetreden tegen vervuilers. Wij menen dat strenge GAS-boetes hier op hun plaats zijn.
 • Ook lawaaivervuiling is een probleem in Tielt-Winge. We menen dat lawaaisporten niet thuishoren in een landelijke gemeente. Onze buurgemeenten weren ze van hun grondgebied. Tielt-Winge mag niet de uitwijkplaats zijn in het Hageland voor de gemotoriseerde recreant. We willen een duidelijk politiereglement met een verbod op recreatief gemotoriseerd verkeer op trage wegen, ondersteund door GAS-boetes.
 • Bij feestjes en fuiven moet meer rekening worden gehouden met de nachtrust van buren. Het geluidsniveau moet vanaf 1u omlaag.
 • Bij andere vormen van geluidsoverlast (grasmaaiers e.a.) voorziet de gemeente een reglement zodra daar een voldoende groot draagvlak voor is.

 

 

Tijd om het burgemeestersconvenant om te zetten in beleid!

Tielt-Winge ondertekende schoorvoetend het burgemeestersconvenant. Hartje Hageland gaf een aanzet tot beleid met groepsaankopen en de klimaatmobiel. Verder bleef het stil, te stil.

              

 • De gemeente volgt haar energieverbruik op en gaat na hoe zij energie kan besparen zonder comfortverlies. Doel is het versneld bijna energieneutraal (BEN) maken van het eigen patrimonium en het energiezuinig maken van openbare verlichting. Energiebesparingswerken in scholen en sportlokalen kan worden gesubsidieerd. Voor bouwheren, architecten, installateurs, … komt er info op maat en een verankering van BEN in bouwvoorschriften.
 • Groen wil duurzaamheid als norm in het aankoopbeleid van inrichtings- en verbruiksgoederen door de gemeente.
 • Het gemeentelijk wagenpark maken we milieuvriendelijker of ‘groener’, d.w.z. meer elektrisch. We gaan na of we het wagenpark ook ter beschikking kunnen stellen van autodelende initiatieven (Autopia).
 • We stimuleren het gebruik van (elektrische) dienstfietsen.
 • We installeren voldoende laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
 • We opteren voor een versnelde invoering van LED-straatverlichting.
 • We continueren het beleid van energievriendelijke groepsaankopen van Hartje Hageland en van subsidies bij ecologische aankopen en verbouwingen, o.m. bij huurwoningen.
 • Mensen en verenigingen kunnen kosteloos energieadvies (ook aan huis) krijgen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Sociaal kwetsbare gezinnen worden daarbij actief en prioritair betrokken. Ook bedrijven of handelszaken worden begeleid om forse energiebesparingen te realiseren.
 • De energetische renovatie van huizen moet op een voldoende grote schaal worden aangepakt en mag niet alleen afhankelijk zijn van individueel initiatief. Groen is voorstander van een model waarbij zo mogelijk een hele wijk in een keer wordt aangepakt. Dat is met name ook belangrijk voor die mensen die het meest gevoelig zijn voor energiearmoede. Een sterke strategie is nodig om die energetische renovatie te versnellen. Een goed vertrekpunt is de thermische luchtfoto, die toont welke woningen in welke wijken het meest energie verliezen. Zo kunnen prioritaire zones worden aangeduid waar het eerst moet worden ingegrepen. Eerst wordt geïsoleerd. Vervolgens komen er op zoveel mogelijk daken zonnepanelen, eventueel met formules als rent-a-roof, waardoor particulieren hun dak verhuren en niet zelf moeten instaan voor de investeringen.
 • Speciale aandacht is nodig voor huurders en verhuurders. Verhuurders moeten worden overtuigd om mee te stappen in het wijkproject. Het sociaal verhuurkantoor kan hierin een rol spelen.
 • We stimuleren actief projecten voor wind- en zonne-energie (individueel en collectief). We werken een concreet actieplan uit met o.a. ‘visuele’ doelen, waaronder het aantal extra zonnedaken – ook op reeds geïsoleerde huizen - tegen het einde van de legislatuur. De gemeente bekijkt ook waar kleinschalige wind- of andere projecten mogelijk zijn. De bevolking wordt actief betrokken bij alle fases van het project, van de planning tot de uitbating. Doel moet zijn dat burgers zelf kunnen participeren en zo zelf mee de energievoorziening in handen kunnen nemen.
 • We ondertekenen het burgemeestersconvenant voor 100% hernieuwbare energie tegen 2050.
 • We onderzoeken hoe we de eigen gemeentelijke aankopen meer circulair kunnen maken (meer hergebruik, doorverkoop, herstel, gerecycleerde materialen...).
 • We ondersteunen circulaire initiatieven als een repaircafé, weggeefplein, weggeefbib en boekenruil. We werken daarnaast een aanbod uit van (circulaire) huishoudelijke apparaten in een huur- of leaseformule, waardoor ook mensen met een lager inkomen efficiënte apparaten kunnen aanschaffen tegen een haalbare prijs.