Groen is … je goed voelen in je buurt, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Die drie hangen samen. Het zijn dan ook de speerpunten in ons groen lokaal verhaal.

Goed voor je buurt

Groen wil aantrekkelijke en leefbare dorpskernen en veilige mobiliteit voor iedereen. 

Wij willen verkeersluwere dorpskernen met plaats voor alle weggebruikers (dus fiets- en voetgangers-vriendelijke inrichting), veilige schoolroutes (schoolstraat) en schoolomgevingen, snelle fietsverbindingen naar buurgemeenten en naar de secundaire scholen in Aarschot, Rotselaar en Diest, zone 50 of 30 als norm, een antwoord op sluipverkeer, kortom een echt mobiliteitsbeleid. Veruit de meeste straten in Tielt-Winge zijn woonstraten, geen doorgangswegen. Ze moeten zo zijn ingericht. Voor senioren, kinderen, mensen met een handicap komen er meer zitplekken, speeltuigen, toiletten, toegankelijke paden.

Groen beschermt open en publieke ruimte.   

We bewaren, vergroten en beheren open ruimte en natuur. We willen meer publieke ruimte, niet minder! Meer bomen en bos. Niet minder. Het lang verwachte tragewegenplan komt er eindelijk. Erosieplannen voeren we uit.

We koesteren het dorpsgevoel en beperken ‘verappartementering’. Pleintjes zijn plaatsen voor ontmoeting, geen parkeerplaatsen.

We herwaarderen pastorieën, kerken, holle wegen, bossen, dorpsgezichten.

We zorgen voor voldoende uitgeruste lokalen en feestzalen in iedere deelgemeente.

Goed bestuur is transparant bestuur.    

Goed bestuur communiceert snel en helder wat het van plan is, wat het beslist en wat het uitvoert. Collegebesluiten en openbare onderzoeken (vergunningen, retributies) zijn direct ter inzage op de website. We streamen de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk werk. Het filmpje is ook later voor burgers raadpleegbaar. Er is transparantie over bestuursmandaten en over alle vergoedingen die politici krijgen.

Groen bestuur verdedigt het publiek belang. Het gaat in gesprek met organisaties en burgers en zoekt duurzame oplossingen bij conflicten. Groen staat open voor initiatieven van buren, wijken en organisaties en wil het burgerbudget een kans geven.

Beperkte budgetten slim inzetten. 

Kleine gemeenten hebben beperkte budgetten. Ze moeten die slim inzetten voor leefbare straten, groene speel- en zithoekjes, veilige mobiliteit en in bruisend samenleven voor jong en oud. Groen wil aan de slag voor het klimaat. Dat is immers urgent. Ook urgent zijn publieke voorzieningen in De Kaaskorf. Groen wil er de bewoners zelf betrekken bij een realistische oplossing voor afvalwater en wegen in de wijk. Zij kennen de kwetsbaarheid van hun wijk.

            


Goed voor de planeet

Meer dan ooit wil Groen inzetten op milieu-, natuur- en klimaatdoelstellingen!

 • Fossiel energieverbruik voor huizen en mobiliteit reduceren en monitoren: inzetten op versnelde renovatie van woningen; inzetten op veilige fietstrajecten, op STOP-acties i.s.m. partners en op openbaar vervoer; inzetten op autodelen.
 • actief stimuleren van wind- en zonne-energie (individueel en collectief)
 • klimaatvriendelijke aanpassingen aan eigen patrimonium, BEN-normen, versnelde uitrol LED-straatverlichting en bijkomende laadpalen; gemeentelijk wagenpark als deelwagen ter beschikking stellen (Autopia car sharing, …); fietsbeleid voor eigen personeel.
 • Stimuleren circulaire economie (kringloopwinkel, weggeefplein, boekenruil, repaircafé, …). Circulaire principes ook omzetten in het gemeentelijk aankoopbeleid.
 • ondersteunende maatregelen aanreiken voor biodiversiteit in onze tuinen, in landbouw, in natuur: We promoten bloemrijke natuurtuinen, thuis composteren (GFT-aandeel in afval kan nog dalen) en bio-tuinieren. We steunen actief bio tuinbouw-, fruit- en wijnteelt. We ondersteunen onze eigen korteketenbedrijven (met verkooppunt of marktplek) en helpen startende bioboeren aan grond. We monitoren en koesteren bedreigde flora en fauna (weidevogels, bevers…).
 • een doeltreffende aanpak van vervuiling (sluikstorten, zwerfvuil, vuilverbranding, lozingen in grachten).
 • De bescherming en toegankelijkheid van natuurgebieden verhogen s.m. natuurorganisaties
 • systematische regenwateropvang en -insijpeling: Aquafinwerken waar nodig bijsturen, d.i. regenwater na gescheiden opvang ter plekke laten infiltreren; de gewone rioleringsgraad snel verhogen.
 • betere luchtkwaliteit, zeker in de buurt van scholen
 • Fossiel energieverbruik voor huizen en mobiliteit reduceren en monitoren: inzetten op versnelde renovatie van woningen; inzetten op veilige fietstrajecten, op STOP-acties i.s.m. partners en op openbaar vervoer; inzetten op autodelen.
 • actief stimuleren van wind- en zonne-energie (individueel en collectief)
 • klimaatvriendelijke aanpassingen aan eigen patrimonium, BEN-normen, zonnepanelen, versnelde uitrol LED-straatverlichting en bijkomende laadpalen; gemeentelijk wagenpark als deelwagen ter beschikking stellen (Autopia car sharing, …)
 • Stimuleren circulaire economie (kringloopwinkel, weggeefplein, boekenruil, repaircafé). Circulaire principes ook omzetten in het gemeentelijk aankoopbeleid.

 


Goed voor elkaar

Groen wil een performant sociaal beleid. Kansarmoede en zorgnoden zijn onze focus.

Dit vereist actieve screening en samenwerking met scholen, sportclubs, Hartje Hageland, de bib, thuiszorg, e.a. Groen wil kinderopvang met voldoende ruime openingsuren en naschoolse opvang al dan niet in de scholen zelf, o.a. voor huistaakbegeleiding. Groen wil voor alle kinderen stimulerende vakantie-opvang. Groen wil voor senioren kwalitatieve ouderen-voorzieningen. Diensten in eigen beheer zijn oké als dienst of product een meerwaarde heeft (b.v. maaltijden). Tielt-Winge moet een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn, d.w.z. dat we een kinder-, jongeren- en seniorentoets opnemen in het beleid. We engageren ons voor toegankelijkheid, diversiteit, fair trade en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Groen wil actie voor klimaatbestendige sociale huurwoningen in het woonbeleid.

Al jaren zijn de wachtlijsten voor sociale woningen schrikbarend lang, ook al leverden we grote inspanningen om het bindend sociaal objectief tijdig te realiseren. Intussen is de energetische renovatie van oudere sociale huurwoningen een dringende opdracht. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol als regisseur.

Groen verbindt via jeugd, cultuur, bib, sport en brede school.

Vrijetijdsactiviteiten verbinden mensen en verdienen ondersteuning, te meer omdat jeugd- en sportactiviteiten (groten)deels draaien op vrijwilligers. Ook het verenigingsleven willen we verder aanmoedigen!

De bib en de voorleesmomenten daar spelen een niet te onderschatten rol in de ontwikkeling van leescompetenties en leesplezier bij kinderen. Alle kinderen moeten per jaar minstens 10x naar de bib kunnen. Die werkt daarvoor samen met de scholen. Ook het kunstonderwijs en sport kunnen deel zijn van de naschoolse opvang.

De bib is daarnaast de ideale plek voor e-ondersteuning van burgers die anders de digitale boot missen. Alle publieke ruimten moeten over gratis WIFI beschikken.

Bekijk je graag ons volledige programma voor 13 oktober 2024? Je vindt het hier.

Deze tekst zal de komende maanden nog worden aangevuld met nieuwe inbreng van leden en sympathisanten.

'Een transitie die werkt voor iedereen', dat is de visietekst van de Europese Groenen voor de volgende verkiezingen. De kernpunten ervan vind je hier. Ben je gemotiveerd om de hele bundel door te nemen, dat kan hier.