SAMEN GEMEENTE MAKEN

 

Toekomstvisie, publiek belang en participatie als uitgangspunt

Groen kiest voor een beleid dat de gemeente uittekent die we in 2030 willen zijn, een beleid dat ingaat op globale en lokale uitdagingen. Die dienen zich aan; we kunnen er niet omheen. De toekomst is nu, zeg maar. Willen we onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achterlaten, dan zullen we moeten samenwerken. Een bestuur, bijvoorbeeld, moet netwerken om doelstellingen, pakweg voor het klimaat,  te realiseren. Het gezamenlijk belang staat daarbij voorop, niet dienstbetoon of de optelsom van ad hoc privébelangen. We willen een eigentijdse overheid die meedenkt met de burgers en die intussen ook een goede dienstverlening voor ieder kan garanderen.  

 

Inspraak en participatie

  • Waar het beleid vroeger altijd top-down was, met de verkiezingen als inspraakmoment, zien we steeds meer een kentering. Burgers beginnen actief mee te denken en verantwoordelijkheid op te nemen. Groen wil daarom inspraak organiseren van bij het begin van de besluitvorming over een project (riolering, weginrichting, immoproject, Kaaskorfinfrastructuur) en niet enkel aan het einde. Burgers zijn immers experts in hun eigen leefomgeving. Hun bijdrage is waardevol. Burgers (en hun middenveldorganisaties) bieden ook een tegenwicht voor een beleid waarin privébelangen doorwegen op b.v. de waarde van een mooi dorpsgezicht. Als het gaat over complexe uitdagingen als de klimaatverandering kan een bestuur zelfs niet zonder de actieve medewerking van burgers.
  • Participatie verankeren we daarom stevig in het lokaal beleid. Adviesraden herwaarderen we met wederzijdse, duidelijke engagementen. We stellen tijdig de juiste informatie ter beschikking, vragen actief om advies, gaan in op suggesties uit de raad en geven een gemotiveerd antwoord op alle adviezen. We denken aan GECORO, MAR, de jeugd- en bibraad, de cultuurraad, de sportraad, het GROS. De strategische meerjarenplanning toetsen we af met klankbordgroepen van burgers. Burgers kunnen voor Groen zelfs ‘co-producent’ zijn van lokaal beleid, d.w.z. mee verantwoordelijkheid dragen. Hen kan gevraagd worden om zelf een oplossing voor een probleem te ontwikkelen en daar binnen hun buurt een draagvlak voor te vinden. Ook met burgerbudgetten kunnen we burgers actief betrekken bij het beleid in plaats van hen van het beleid weg te houden.

 

Transparant bestuur en communicatie

  • Een integraal meerjarenplan in BBC-vorm (beleids- en beheerscyclus) is sinds 2014 verplicht voor alle lokale besturen. Zo’n plan is gebaseerd op een gedegen omgevingsanalyse en geeft noden, kansen en risico’s aan. Het verplicht besturen tot transparantie over doelstellingen en budget. Het is een instrument dat het algemeen belang duidelijker voorop stelt en cliëntelisme minder evident maakt. Groen staat pal achter een volwaardig BBC.
  • De fusie van gemeenten en OCMW’s is per 1 januari 2019 een feit. Deze fusie is niet louter een ‘juridische aangelegenheid’, maar houdt kansen in voor een nieuwe visie en missie voor de organisatie. Groen steunt het participatief proces dat met de personeelsleden is opgestart en de uitbreiding van het managementteam (MAT) met de diensthoofden.  
  • Goed bestuur is transparant bestuur, een bestuur dat helder communiceert wat het van plan is, wat het effectief plant en wat het beslist of uitvoert. Die communicatie gebeurt actief op de website, b.v. collegebesluiten en openbare onderzoeken (vergunningen, retributies) zijn meteen raadpleegbaar. Er is transparantie over mandaten (‘zitjes’) in besturen en over alle vergoedingen die politici krijgen. Een open bestuur creëert betrokkenheid en draagvlak.
  • Burgers moeten hun dossier ook online kunnen opvolgen. We moeten daarom investeren in een interactieve gemeentelijke website, waar een burger ook makkelijk vragen kan stellen, of aanvragen en bestellingen kan regelen. De dienstverlening is gelijk voor alle burgers.

 

Financiën en investeringen

  • Investeringen zijn uiteraard nodig en moeten passen in een onderbouwde langetermijnvisie. Groen wil m.a.w. grondig screenen op efficiënt gebruik van schaarse publieke middelen. Geld stoppen in achterhaalde of in onaangepaste oplossingen, heeft geen zin. Regenwater moeten we scheiden van afvalwater, maar in een dorp zijn er daarvoor meer en betere mogelijkheden dan in de stad. In Nederland is men b.v. afgestapt van de aanleg van dubbele rioleringen. Gemeenten moeten daarom minstens kunnen aansturen of onderhandelen hoe projecten op hun grondgebied worden uitgevoerd. Het is tenslotte de burger die met zijn belastingen betaalt.
  • Groen wil het burgerbudget een kans geven, b.v. voor concrete projecten in de deelgemeenten.